بازدید دانش آموزان پایه ششم از نمایشگاه کتاب

بازدید دانش آموزان پایه ششم از نمایشگاه کتاب

اگر مادر نباشد جسم انسان ساخته نمی شود و

اگر کتاب نباشد روح بشر پرورش نمی یابد.

امروز دانش آموزان پایه ششم به بازدید ازنمایشگاه کتاب رفتند.