برگزاری جشنواره غذای محلی پایه ی پنجم

برگزاری جشنواره غذای محلی پایه ی پنجم

امروز پایه پنجمی هادر کلاس خودجهت احیای دوباره فرهنگ

استفاده از غذاهای بومی و اصیل در بین خانواده‌‌ها وترویج دوباره

طبخ و غذاهای سنتی و بومی جشنواره غذای محلی برگزار کردند.