برگزاری جلسه با اولیا

برگزاری جلسه با اولیا

روز سه شنبه 21 آذرجلسه مدیریت،مشاور و انجمن دبستان با

نمایندگانی ازکلاس هاجهت بیان پیشنهادها و نقطه نظرات

 در دبستان برگزار گردید.