تقدیر و تشکر

تقدیر و تشکر

بدینوسیله تقدیر و تشکر خالصانه خود را از حضور شما اولیای عزیز و محترم  مهرآیین در اولین جلسه

آموزشی تخصصی  اعلام می داریم.امید است این احساس مسئولیت و تعامل بین اولیا

و مدرسه در رویکرد جدید تداوم یابد.

مدیریت دبستان هوشمند پیشرفته مهرآیین

تقدیر و تشکر

تقدیر و تشکر