اردوی علمی کلاس دومی ها

اردوی علمی کلاس دومی ها

امروز ما کلاس دومی ها به فروشگاه رفتیم تا

علاوه بر آشنایی با مراحل خرید، لغات انگلیسی را

نیز در فروشگاه مرور و تمرین کنیم.