زنگ ورزش کلاس دومی ها در پارک

زنگ ورزش کلاس دومی ها در پارک

امروز مورخ 26 آذر پایه دومی ها زنگ ورزش خود را در هوای

سالم و پاییزی همراه با مادران خود در پارک سپری نمودند.