بزرگداشت روز حمل و نقل و رانندگان

بزرگداشت روز حمل و نقل و رانندگان

به مناسبت روز حمل و نقل و رانندگان علائم و قوانین

رانندگی و خطرات مربوط به آن به دانش آموزان

پایه اولی آموزش داده شد.