اهدای جایزه مربوط به المپیاد ورزشی مدرسه

اهدای جایزه مربوط به المپیاد ورزشی مدرسه

به دانش آموزان عزیزی که در المپیاد ورزشی برگزار شده در دبستان مقام کسب نمودند

جوایزی اهدا گردید.

اهدای جایزه مربوط به المپیاد ورزشی مدرسه