نفرات برتر آزمون واله مرحله3پایه های چهارم تا ششم

نفرات برتر آزمون واله مرحله3پایه های چهارم تا ششم

فقط باید بفهمید چه زمانی واقعا طالب موفقیت هستید،

چون دیگر هیچ وقت تسلیم نمی شوید و مهم نیست

آنوقت دیگر شرایط چقدر رو به سختی برود.

** کسب رتبه اول نمایندگی و رتبه ی چهارم کشوری توسط دانش آموزان پایه ششم **