برگزاری جلسه

برگزاری جلسه

امروز سه شنبه 28 آذردومین جلسه مدیریت،مشاور و انجمن دبستان

بانمایندگانی ازکلاس هاجهت بیان پیشنهادها و نقطه نظرات

 در دبستان برگزار گردید.