برگزاری کارگاه بازی،شادی،خنده

برگزاری کارگاه بازی،شادی،خنده

برگزاری کارگاه بازی،شادی،خنده

روز چهارشنبه مورخ 95/6/24 "کارگاه بازی، شادی، خنده"

برای گل های پیش دبستانی و اولی در دبستان برگزار گردید.

برگزاری کارگاه بازی،شادی،خنده