برگزاری جلسه اولیا با آموزگار مربوطه

برگزاری جلسه اولیا با آموزگار مربوطه

دست یابی به اهداف عالی آموزشی و تربیتی ،هماهنگی و

هم اندیشی کامل دو کانون خانه و مدرسه را طلب می کند.

و تحقق این مهم در گرو اطلاع اولیای گرامی از دیدگاه ها و

فعالیتهای جریان مدرسه می باشد.

لذا امیدواریم حضور ارزشمند شما در نشستی که به این منظور خواهیم داشت موجبات نیل به این امر را فراهم سازد.

لطفا از آوردن دانش آموز به جلسه جدا خودداری فرمایید.