اردوی علمی آشنایی با محیط زیست

اردوی علمی آشنایی با محیط زیست

امروز یکشنبه 23 آبان دانش آموزان پايه هاي پيش ،اول ودوم

كه دوستدار طبيعت و محيط زيست خود هستند به

اردوي محيط زسيت به پارك محتشم رفتند.

اردوی علمی آشنایی با محیط زیست

 

اردوی علمی آشنایی با محیط زیستاردوی علمی آشنایی با محیط زیست