اطلاعیه تحویل کارنامه ماهانه آذر

اطلاعیه تحویل کارنامه ماهانه آذر

قابل توجه اولیای گرامی:

امروز کارنامه ی ماهانه آذر،پایه های پیش تا ششم به دانش آموزان

تحویل داده شد، لطفا پس از رویت امضا نموده و فردا به دبستان

ارسال فرمایید.

با تشکر و احترام