برگزاری جلسه آموزش خانواده

برگزاری جلسه آموزش خانواده

امروز سه شنبه مورخ 5 دی ماه جلسه آموزش خانواده

با حضور استاد حبیب زاده برای اولیای دانش آموزان پایه پیش

در دبستان برگزار گردید.