همیشه در قلب ما می مانید...

همیشه در قلب ما می مانید...

بال هایت

سوختند اما تا اوج آسمان پر کشیدی...

در میان شعله های آتش این غیرت و شرافت و مردانگی تو بود که

زبانه کشید.آسوده بخواب که نامت در آسمان این سرزمین حک شده تا از خودگذشتگی زنده بماند.

در پایان دی ماه 95 آتش سوزان، سرما را به دل خانواده های آتش نشانان ایران زمین آورد.

از طرف همه ی همکاران مهرآیین

تقدیم به روح پاک آتش نشانان عزیز

دختران مهرآیینی احساس خود را با کشیدن نقاشی نسبت به مدافع مردم (شهدای آتش نشان)ابراز نمودند.

همیشه در قلب ما می مانید...

همیشه در قلب ما می مانید...همیشه در قلب ما می مانید...همیشه در قلب ما می مانید...همیشه در قلب ما می مانید...