اردوی نیمروزی دانش آموزان پایه های سوم و چهارم به کانون پرورش فکری

اردوی نیمروزی دانش آموزان پایه های سوم و چهارم به کانون پرورش فکری

امروز دانش آموزان پایه های سوم وچهارم  به اردوی نیمروزی به

کانون پرورش فکری ونوجوانان

رفتند و از تماشای فیلم لذت بردند.

اردوی نیمروزی دانش آموزان پایه های سوم و چهارم به کانون پرورش فکری