اطلاعیه برگزاری مسابقه کتابخوانی

اطلاعیه برگزاری مسابقه کتابخوانی

قابل توجه دانش آموزان شرکت کننده در ششمین

مسابقه کتابخوانی دبستان، داستان من آنیساهستم در پنل پرورشی

قرار داده شد ه است ،آن را مطالعه و در تاریخ 96/10/26در

دبستان آزمون برگزار می گردد.