برگزاری جلسه آموزشی و تخصصی با اولیا

برگزاری جلسه آموزشی و تخصصی با اولیا

روز دوشنبه  وسه شنبه مورخ 11 و12دی ماه سومین جلسه اولیا با

آموزگاردر دبستان برگزار گردید. از حضور گرم اولیای ارجمند در جلسه،

نهایت تشکر و سپاسگزاری را داریم.