پیام تبریک به سرکار خانم قانع مدیریت محترم دبستان

پیام تبریک به سرکار خانم قانع مدیریت محترم دبستان

تو خوب می دانی که ماه مهرآیینی

تو خوب می دانی که ستارگان در رواق منظر ماه، قدم بر تارک آسمان می نهند

و چشم در چشم ماه، شوری جاودانه می آفرینند...

امروز سوسوی ستارگان مهرآیینی در التهاب آمدن توست.

امروز دوباره متولد می شوی و شمع ها که سهم توست از زندگی و

ستاره هایی که به میهمانی آمده اند و

شکوفه هایی که دوباره خواهند شکفت و عطرهایی که نصیب پروانه هاست

مقدمت را گلباران خواهند نمود.

امروز لحظه روییدن توست ای مهربانوی جاودانه

زندگی ات سرشار از خوشبختی و هوای تازه

"روز زمینی شدنت مبارک"

از طرف پرسنل مهرآیین

پیام تبریک به سرکار خانم قانع مدیریت محترم دبستان

پیام تبریک به سرکار خانم قانع مدیریت محترم دبستانپیام تبریک به سرکار خانم قانع مدیریت محترم دبستانپیام تبریک به سرکار خانم قانع مدیریت محترم دبستان