افتخارآفرینی دانشمندان مهرآیینی در مرحله کشوری جشنواره جابربن حیان

افتخارآفرینی دانشمندان مهرآیینی در مرحله کشوری جشنواره جابربن حیان

افتخارآفرینی دانشمندان مهرآیینی در مرحله کشوری جشنواره جابربن حیان

دانشمندان مهرآیینی در مرحله کشوری جشنواره جابربن حیان حضور یافتند و

پروژه های خود را ارائه دادند.

دانشمندان مهرآیینی ، موفقیت چشمگیر شما در جشنواره جابربن حیان را

به شما و خانواده محترمتان تبریک عرض می نماییم.

افتخارآفرینی دانشمندان مهرآیینی در مرحله کشوری جشنواره جابربن حیانافتخارآفرینی دانشمندان مهرآیینی در مرحله کشوری جشنواره جابربن حیانافتخارآفرینی دانشمندان مهرآیینی در مرحله کشوری جشنواره جابربن حیان