برگزاری آزمون جامع زبان

برگزاری آزمون جامع زبان

امروز 24 دی ماه آزمون جامع زبان برای تمامی

پایه ها در دبستان برگزار گردید.