برگزاری مسابقه کتابخوانی

برگزاری مسابقه کتابخوانی

راستگوترین، بی‌توقع‌ترین، مفیدترین و همیشگی‌ترین رفیق برای هر

کسی کتاب است. مارک تواین

امروز ششمین مرحله از مسابقات کتابخوانی با رقابت دانش آموزان در دبستان برگزار گردید.