سالروز فرار شاه از میهن

سالروز فرار شاه از میهن

سی و شش سال پیش در چنین روزی یعنی 26 دی ماه 1357

شاه پس از سالها ظلم و جنایت در حق مردم ایران، به همراه

همسرش،ایران را به سمت مصر ترک کرد، در حالیکه حتی نزدیک ترینحامیان و اربابانش هم از پذیرفتن او امتناع کردند. پس از فرار شاه، ملت با آمدن به خیابان ها و اظهار شادمانی

و پخش گل و شیرینی، این پیروزی بزرگ را جشن گرفتند و این زمانی بود که رژیم پهلوی پس از 50 سال حکومت استبدادی،

روزهای پایانی عمر خود را سپری می کرد؛ چنانکه در کمتر از یک ماه پس از فرار شاه، طومار عمر 2500 ساله شاهنشاهی ایران در هم پیچیده شد.