برگزاری چهارمین آزمون جامع مهر

برگزاری چهارمین آزمون جامع مهر

امروز مورخ 29 دی ماه چهارمین آزمون جامع مهر
 
برای پایه های اول، دوم و سوم در دبستان برگزار گردید.
 
برگزاری چهارمین آزمون جامع مهر