بزرگداشت روز هوای پاک

بزرگداشت روز هوای پاک

هوای پاک را ، پاک نگه داریم
( ۲۹ دی ماه روز ملی هوای پاک گرامی باد )

هرکجا باشیم ، آسمان از آن ماست در حفظ آن بکوشیم .