برگزاری جشنواره غذاهای سنتی

برگزاری جشنواره غذاهای سنتی

برگزاری جشنواره غذاهای سنتی

جشنواره غذاهای سنتی گیلان با توجه به درس اجتماعی

توسط دانش آموزان پایه ششم  در دبستان برگزار گردید.

برگزاری جشنواره غذاهای سنتیبرگزاری جشنواره غذاهای سنتی