نفرات برتر آزمون کشوری واله مرحله چهارم

نفرات برتر آزمون کشوری واله مرحله چهارم

هیچ چیز ارزشمندی آسان به دست نمی آید.

تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار، کار و تلاش مستمر است.

هامیلتون هولت