روز هوای پاک گرامی باد

روز هوای پاک گرامی باد

هوای پاک را نمی توان خرید می توان ساخت

29 دی روز هوای پاک را پاک نگه داریم.

دست در دست هم دهیم تا محیطی پاک و کودکانی شاد داشته باشیم.

ما مهرآیینی ها امروز به رسم همیشگی خواستیم یک صدا بگیم که

ما می خواهیم آسمون شهرمون آبی و صاف پاک پاک باشه.

احترام به طبیعت احترام به زندگیسیت و احترام به زندگی احترام به خالق است.

روز هوای پاک گرامی باد

روز هوای پاک گرامی بادروز هوای پاک گرامی باد