برگزاری جلسه مدیریت دبستان با انجمن اولیا و مربیان

برگزاری جلسه مدیریت دبستان با انجمن اولیا و مربیان

روز سه شنبه 96/11/3 جلسه انجمن اولیا و مربیان

با مدیریت در دبستان برگزار گردید.

جهت مشاهده صورتجلسات انجمن به پنل انجمن اولیا و مربیان در سایت مراجعه فرماید.

با تشکر و احترام