برگزاری جلسه مدیریت با رانندگان سرویس

برگزاری جلسه مدیریت با رانندگان سرویس

امروز چهارشنبه مورخ 96/11/4 جلسه مدیریت دبستان

با رانندگان سرویس و رییس انجمن در دبستان برگزار

گردید. صورتجلسه سرویس به شرح زیر است:

گزارش جلسه با رانندگان سرويس دانش آموزان مدرسه مهرآيين روز چهارشنبه 4/11/96 ساعت 8:30 صبح

در شروع جلسه مديريت محترم دبستان، سركار خانم قانع ضمن خوش آمدگويي و خدا قوت به رانندگان سرويس ها با قدرداني از حس مسئوليت پذيري و تعهد وصف ناپذير رانندگان محترم كه بخش مهمي از همكاران مدرسه هستند، نسبت به يادآوري و تأكيد دوباره موارد مهم به شرح ذيل اشاره نمودند:

1- رانندگان موظف هستند از تنها بودن دانش آموز در خودرو به هر شكل اجتناب نمايند.

2- دانش آموزان در طول مسير به هيچ عنوان اجازه خروج از سرويس مدرسه را ندارند مگر در مقصد و يا در شرايط خاص و بحراني و اجازه خريد وسايل و خوراكي در طول مسير به هيچ عنوان مقدور نيست.

3- بستن كمربند ايمني توسط دانش آموزان الزامي است و هيچ خودرويي به هيچ عنوان حق حركت ندارد مگر اينكه دانش آموزان كمربند ايمني را ببندند.

4- رانندگان سرويس ها موظف به رعايت دقيق نظم و انظباط زمان سرويس دهي و حضور به موقع براي سرويس برگشت دانش آموزان به منزل هستند.

5- رانندگان سرويس ها موظف هستند قبل از ساعت 7:05  صبح براي آوردن دانش آموز به منزل مراجعه نكنند.

6- رعايت پوشش مناسب و عدم استفاده از لباس خاص و نامناسب و نيز عدم استفاده از آهنگهاي خاص و نيز رعايت نظافت داخل ماشين و عدم استفاده از عطر و بوگيرهاي خاص كه موجب ايجاد حساسيت مي شود.

7- رعايت كامل ايمني توسط دانش آموزان و عدم باز شدن شيشه هاي ماشين توسط دانش آموزان.

8- رانندگان سرويس موظف هستند كه در صورت وقوع حوادث احتمالي و تصادف در سريع ترين زمان ممكن در اول حادثه نسبت به اطلاع رساني سريع و خبررساني به مسئول سرويس و مديريت مدرسه و هماهنگي با ايشان اقدام كنند.

9- در موارد خاصي كه موجب ايجاد تغيير در مبدأ و يا مقصد دانش آموز در وسط سال تحصيلي كه موجب ايجاد تغيير در هزينه سرويس خواهد شد، حتما در مورد مبلغ آن با مسئول سرويس و مديريت مدرسه هماهنگي انجام شود.

10-در مورد زمان هايي كه دانش آموز به هر دليلي از جمله بيماري، مسافرت و ... به مدرسه نخواهد آمد، اوليا مي بايست شروع و پايان مرخصي دانش آموز را به سرويس اطلاع رساني كنند و اين اطلاع رساني مي بايست در زمان مقتضي انجام گيرد.