اردوی هنری دانش آموزان پایه های پیش تا سوم

اردوی هنری دانش آموزان پایه های پیش تا سوم

امروز چهارشنبه  مورخ 96/11/4 پایه های پیش تا سوم،

  جهت دیدن نمایش زیبا و موزیکال حسن کچل به

مجتمع فرهنگی هنری خاتم الانبیارفتند.

و اوقات خوشی را کنار هم سپری نمودند.