گرامی داشت روز دانش آموز

گرامی داشت روز دانش آموز

گرامی داشت روز دانش آموز

خنده های تو

در ذهن این دوران سپرده می شود تا سال ها بعد

به بازخوانی خوش خاطرات بنشینی

*** روزدانش آموز مبارک باد***

امروز مراسم روز دانش آموز وبرائت از استكبار جهاني در دبستان برگزار شد.

مدیریت دبستان به مناسبت روز دانش آموز به تمامی دانش آموزان هدایایی اهدا نمودند

و روز طلایی وشادی را برایشان خاطرنشان کردند.

گرامی داشت روز دانش آموزگرامی داشت روز دانش آموزگرامی داشت روز دانش آموز