برگزاری جلسه آموزش خانواده برای پایه های چهارم

برگزاری جلسه آموزش خانواده برای پایه های چهارم

روز یکشنبه مورخ 3 بهمن ماه

 جلسه آموزش خانواده با حضور استاد حبیب زاده

با موضوع نقش والدین در مهارت خود تنظیمی کودکان

برای اولیای  دانش آموزان پایه چهارم در دبستان برگزار گردید.

برگزاری جلسه آموزش خانواده برای پایه های چهارم