اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهم

قابل توجه اولیای ارجمند(سرویسی و غیر سرویسی)

 فردا دهم بهمن ماه فعاليت هاي آموزشي شهر رشت

به علت لغزندگي معابر با يك ساعت تاخير در تمام مقاطع تحصیلی آغاز  مي شود.