اردوی تفریحی به سینما

اردوی تفریحی به سینما

امروز دانش آموزان پایه های اول تا سوم به اردوی نیمروزی به سینما رفتند و

اوقات خوشی را با هم سپری نمودند.

اردوی تفریحی به سینما