گرامی داشت 12 بهمن

گرامی داشت 12 بهمن

دهه فجر، خوش آمدی که با آمدنت، سوز و سرما

  از شهرو دیارمان‏ گریخت، برفهای بهمن با

حرارت ایمان و اخلاص، آب حیات شد. دهه فجرمبارک