برگزاری چهارمین آزمون جامع مهر

برگزاری چهارمین آزمون جامع مهر

امروز مورخ 28 دی ماه آزمون جامع مهر برای پایه های چهارم ، پنجم و ششم

در دبستان برگزار گردید.

برگزاری چهارمین آزمون جامع مهر