اطلاعیه تحویل کارنامه دوره ی دوم

اطلاعیه تحویل کارنامه دوره ی دوم

اولیای گرامی کارنامه نوبت اول فقط و فقط در تاریخ و ساعت

قید شده تحویل داده خواهد شد.

لطفا راس ساعت قید شده در دبستان حضور یابید.

با تشکر و احترام