اطلاعیه

اطلاعیه

قابل توجه اولیای ارجمند پایه های

پیش، اول، دوم، پنجم و ششم خانم بابایی لطفا رضایت خویش را

جهت رفتن دانش آموزان در روز چهارشنبه 18بهمن ساعت 8 صبح به جشنواره فیلم رشد کتبا به دفتر دبستان اعلام فرمایید.

با تشکر و احترام