اردوی فرهنگی به جشنواره فیلم رشد

اردوی فرهنگی به جشنواره فیلم رشد

امروز 18 بهمن دانش آموزان به جشنواره فیلم رشد رفتند

و در آنجا در کنار یکدیگر چند فیلم زیبا و پرمحتوا

از جشنواره را تماشا کردند.