جشنواره غذای محلی کلاس ششم خانم بابایی

جشنواره غذای محلی کلاس ششم خانم بابایی

امروز جشنواره غذاهای بومی محلی

با هدف احیای فرهنگ طبخ غذاهای بومی

در کلاس ششم خانم بابایی برگزار گردید.