روز مهندس گرامی باد

روز مهندس گرامی باد

شکوفایی تمدن بشر،

برآیند ایده های مهندسین تلاشگر است.

پنجم اسفند روز مهندس مبارک باد