گرامی داشت روز نوجوان

گرامی داشت روز نوجوان

گرامی داشت روز نوجوان

دخترم تو به جمع گرم ساقه های سبز و نوجوان پیوسته ای و این، سرآغاز شاد و شیرین جست وجوگری توست.

امروز، روز توست، روزی که ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست در دست هم، جشن رشد را به زمین تبریک می گویند.گرامی داشت روز نوجوان