نفرات برتر مبتکران مرحله چهارم

نفرات برتر مبتکران مرحله چهارم

نخستین قانون موفقیت، تمرکز است. ویلیام ماتیوس

نفرات برتر مبتکران مرحله چهارم پایه ششم