هفتم اسفند روز وکیل گرامی باد

هفتم اسفند روز وکیل گرامی باد

شغل قضا که ضامن اصل عدالت است،

تضمین آن به شغل اصیل وکالت است.

تبریک روز وکیل از زبان دختران مهرآیینی