آموختن نشانه( آ ا) کلاس اولی ها

آموختن نشانه( آ ا) کلاس اولی ها

آموختن نشانه( آ ا) کلاس اولی ها

در یک روز سرد پاییزی وقتی اولین نشانه از حروف الفبای فارسی را

به خوبی آموختیم با آش گرم و خوشمزه (آ ا) را مهمان ساختمان الفبا کردیم.

آموختن نشانه( آ ا) کلاس اولی هاآموختن نشانه( آ ا) کلاس اولی ها