ایستگاه مهربانی

ایستگاه مهربانی

در طلیعه سال نو و به نیت حوّل حالنا الی احسن الحال و

به همت هر مهرآیینی غیرت مند در قلوب نیازمندان و ایتام

جوانه ی لبخند می کاریم...