گردش علمی به پارک

گردش علمی به پارک

زندگی سالم و پایدار در گرو رفتار منطقی ما با قوانین طبیعت است .

درخت یعنی اکسیژن ، یعنی آب ، یعنی رودخانه ،

یعنی غذا ، یعنی زندگی .

امروز دوشنبه مورخ 14 اسفند دانش آموزان پایه های سوم و ششم

جهت گردش علمی به پارک رفتند و ساعاتی را در کنار یکدیگر در آغوش پارک سپری نمودند.