اردوی علمی سیاحتی دانش آموزان

اردوی علمی سیاحتی دانش آموزان

دختران مهرآیین امروز درسی از مهارتهای زندگی را به کمک  جناب آقای مهندس مسچیان بخشدار خمام در دل طبیعت یاد گرفتند و به پاس این یادگیری ناهار امروز را نیز  میهمان این استاد بزرگوار بودند.  "برای تک تک لحظه های امروز از شما سپاسگزاریم. از طرف دختران مهرآیین"

              اردوی علمی سیاحتی دانش آموزان

               اردوی علمی سیاحتی دانش آموزاناردوی علمی سیاحتی دانش آموزاناردوی علمی سیاحتی دانش آموزان